MAYA VICTORY
zakład zbierania i przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Warto nam zaufać

Kilka informacji o nas

Maya Victory Sp. z o.o. to wiodący w Polsce zakład zbierania i przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Z naszych usług korzysta już ponad 3000 liczących się na rynku firm. Nasze atuty to doświadczenie i solidność w przetwarzaniu ZSEE, nowoczesne linie technologiczne dużej mocy przerobowej i atrakcyjne rynkowo ceny usług.
Oferujemy usługi w zakresie przetwarzania wszystkich 6 grup zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Współpracujemy z naszymi partnerami w zakresie prowadzenia zbiórki ZSEE, oferując bezpłatny transport.

Nasi partnerzy

MAYA V

Decyzje środowiskowe i certyfikaty

Funkcjonujemy zgodnie z najwyższymi standardami, wdrożyliśmy i stosujemy system zarządzania środowiskowego zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 14001:2015. Wdrożyliśmy system zarządzania jakością ustanawiającego kryteria określające kiedy pewne rodzaje złomu przestają być odpadami (Utrata Statusu Odpadu).

Maya Victory Sp. z o.o. jest jednym z liderów zbiórki i przetwarzania źródeł światła w Polsce.

NASza oferta

Co możemy dla Państwa zrealizować?

Prowadzimy działalność polegającą na zbieraniu i przetwarzaniu odpadów Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego oraz zużytych baterii i akumulatorów:

W procesach przetwarzania wykorzystujemy najlepsze, dostępne w Europie instalacje do:

  • przetwarzania zużytych źródeł światła szwedzkiej firmy MRT System AB., którą wyróżnia fakt że odzysk metalicznej rtęci prowadzony jest metodą suchą – pozbawioną ścieków przemysłowych. Instalacja pozwala w bezpieczny sposób przetwarzać zużyte źródła światła (świetlówki liniowe i kompaktowe) w wyniku czego powstają gotowe surowce do recyklingu: szkło, metale, tworzywa sztuczne, rtęć halofosforan wapnia (luminofor po procesie destylacji),
  • przetwarzania kineskopów, która służy do rozdzielenia kineskopu na część ekranową i stożkową. Po procesie dzielenia następuje usunięcie warstwy luminoforu. Kineskop przestaje być odpadem niebezpiecznym, a uzyskane szkło można wykorzystać ponownie,
  • recyklingu kabli pozwalającą na automatyczną separację metalu od tworzyw sztucznych i gumy. Produktem końcowym są frakcje czystego metalu i tworzyw.
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny trafia do nas z terenu całego kraju dlatego, że zapewniamy naszym klientom: szybki odbiór sprzętu, doradztwo w zakresie gospodarowania zużytym sprzętem oraz wymaganą dokumentację związaną z przyjęciem zużytego sprzętu do naszego zakładu przetwarzania.
Prowadzimy recykling sprzętu elektrycznego i przetwarzamy: wielkogabarytowe i małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego, sprzęt audiowizualny, sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny, sprzęt oświetleniowy, narzędzia elektryczne i elektroniczne zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy przyrządy do nadzoru i kontroli, automaty do wydawania.
Ponad 3000 stałych Klientów wybrało profesjonalizm usług MAYA VICTORY Sp. z o.o.
Chcesz należeć do czołówki w branży ZSEE – dołącz do nas!
Z każdej tony świetlówek odzyskujemy ponad 950 kg szkła i 20 kg metali. Unieszkodliwiamy 20 g rtęci, skutecznie dbając o środowisko i zaopatrując naszą gospodarkę w odzyskane surowce.

Maya Victory Sp. z o.o. to nowoczesny zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – partner projektu Elektryczne Śmieci.

MAYA VICTORY

Projekty

Maya Victory Sp. z o.o. realizuje projekt nr NORW.19.01.01-10-0019/20 pn.:

„Automatyzacja i wzrost efektywności recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego poprzez wdrożenie innowacji procesowej”

W ramach:
Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021 oś priorytetowa 19 działanie 19.1 Nowe Produkty i Inwestycje poddziałanie 19.1.1 Technologie przyjazne środowisku - Green growth

Celem Projektu jest wdrożenie do działalności Maya Victory sp. z o.o. (Spółka, Wnioskodawca) innowacyjnego procesu przetwarzania i sortowania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE), który umożliwi zwiększenie odzysku przetwarzanego zużytego sprzętu dzięki wysokiej selektywności materiałowej, a także będzie się cechował wysoką automatyzacją. Spółka będzie dążyła do realizacji celu Projektu ze wsparciem merytorycznym i technicznym Partnera, norweskiej firmy TOMRA Sorting AS, będącego liderem w branży technologii sortowania odpadów opartej o czujniki.

Efektem rzeczowym realizacji projektu będzie:

  • Liczba innowacyjnych procesów zastosowanych w przedsiębiorstwie w wyniku projektu (nowych dla przedsiębiorstwa) – 1 szt.
  • Liczba innowacyjnych procesów opracowanych w przedsiębiorstwie w wyniku projekt – 1 szt.
  • Liczba utworzonych miejsc pracy (ogółem) – 5 szt.
  • Szacunkowe zmniejszenie rocznej emisji CO2 – 15332,00 ton
  • Szacunkowa roczna wielkość odpadów pochodzących z produkcji i działania przedsiębiorstwa, która została przetworzona, odzyskana bądź niewytworzona – 9908,27 ton

Okres realizacji projektu: 30/11/2023 – 30/03/2024

Miejsce realizacji projektu:
ul. Nowa 2 Bogumiłów 97-410 Kleszczów

Całkowita projektu: 5 966 626,68 zł
Wartość dotacji: 2 182 912,00 zł

MAYA VICTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

realizuje projekt pt.:

„Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa Maya Victory Sp. z o.o. poprzez termomodernizację budynku socjalno – biurowego w Stąporkowie wraz z instalacją OZE”

dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa RPSW.03.00.00 – Efektywna i zielona energia Działanie RPSW.03.02.00 – Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach

Celem głównym projektu jest realizacja działań służących ochronie środowiska poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza i gazów cieplarnianych poprzez zastosowanie przyjaznych i energooszczędnych rozwiązań technicznych i technologicznych w zakresie głębokiej termomodernizacji wraz z instalacją OZE w budynku socjalno – biurowym przedsiębiorstwa Maya Victory Sp. z o.o. w Stąporkowie. W ramach projektu planowanie jest wykonanie prac termomodernizacyjnych obejmujących:

1. Modernizacja C.O. i C.W.U.– dostosowanie systemu istniejących kotłów na gaz, bufor w układzie hybrydowym do współpracy z OZE (pompą ciepła i PV), montaż perlatorów.

2. Montaż OZE, w tym powietrznej pompy ciepła dwufunkcyjnej 49kW (układ biwalentny z kotłami na gaz) wraz z instalacją PV 11,68kWp.

3. Wymiana okien.

4. Docieplenie stropodachu.

5. Docieplenie ścian.

Zakładanymi rezultatami realizacji projektu będzie:

– szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 29,53MgCO2/rok

– redukcja energii końcowej o 579,53GJ/rok i cieplnej o 447,20GJ/rok

– oszczędność wody – ok. 10m3/rok


Wartość całkowita projektu: 1 502 186,70 zł

Dofinansowanie: 671 709,50 zł

Wkład UE: 671 709,50 zł (55%)

Wkład własny: 830 477,20 zł

Okres realizacji projektu: od 2022-09-01

Okres realizacji projektu: do 2023-09-30

Numer wniosku o dofinansowanie: RPSW.03.02.00-26-0017/22

Numer Umowy, data podpisania: RPSW.03.02.00-26-0017/22-00 z dnia 30.12.2022 r.

maya victory

Galeria

MASZ PYTANIA?

Kontakt

Maya Victory Sp. z o.o.
Bogumiłów ul. Nowa 2,
97-410 Kleszczów

Kierownik Działu Handlowego

Menadżerowie ds. kluczowych Klientów:

Manadżerowie Klientów Korporacyjnych:

Dyrektor Sprzedaży:

Spółka Maya Victory zrealizowała projekt finansowany ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, w ramach działania 3.4. Dotacja na kapitał obrotowy, na podstawie umowy POIR.03.04.00-10.0369/20-00

Tytuł projektu: Dotacja na kapitał obrotowy dla Maya Victory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Cel projektu: wsparcie w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz bieżącej działalności występującej wskutek epidemii COVID-19.
Planowane efekty: wsparcie przedsiębiorcy, poprzez przekazanie dotacji bezzwrotnej w związku z COVID-19, w celu kontynuacji działalności przedsiębiorcy
Wartość projektu: 110 891,01 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich: 110 891,01 zł